Naam:                            drs. Matthijs Beke, directeur

Adres:                            Korteweg 3, 2641 GZ Pijnacker

Telefoon:                       015-3615111

E-mail:                           m.beke@bureaumentink.nl


Matthijs Beke werkt sinds augustus 2006 bij Mentink procesmanagement b.v.. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In verschillende functies heeft hij zich bezig gehouden met diverse ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Zijn hoofdwerkzaamheden waren gericht op de beleidsmatige en bestuurlijke begeleiding van de grootschalige regionale groenprojecten (Groenblauwe Slinger) binnen de gemeente. In dit kader heeft Matthijs Beke ruime ervaring opgedaan in de vraagstukken die bij de ontwikkeling van het buitengebied komen kijken. Daarbij lag het accent op het ontwikkelen van een nieuwe procesfilosofie voor de majeure financiële en bestuurlijke/organisatorische aspecten van de groenopgave. Hij heeft zich hard gemaakt voor een nieuwe uitvoeringstrategie. Vanaf 2002 werkte Matthijs Beke aan een aantal speciale bestuurlijke vraagstukken. Een daarvan was de positionering van de Glastuinbouw binnen de regio. Als procesbegeleider was hij verantwoordelijk voor het opstellen van een gemeenschappelijke glastuinbouwvisie voor de Greenport Westland-Oostland (11 gemeenten). Op dit moment begeleidt Matthijs Beke enkele processen voor de implementatie van een innovatief duurzaam warmteconcept (warmtetransitie) vanuit de glastuinbouw naar woningbouwlocaties. Daarbij gaat het erom in samenwerking met vele partijen (o.a. projectontwikkelaars, gemeente, exploitanten, onderzoekers, adviesbureau en tuinders) tot overeenstemming te komen over een leveringsconcept. Bureau Mentink heeft enkele jaren het procesmanagement verzorgd voor de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder, 280 hectare nieuw glas. Het bureau is verantwoordelijk geweest voor de inhoudelijke verwoording van de ambitie voor vernieuwende glastuinbouwconcepten. Daarnaast heeft Matthijs Beke een innovatieve aanpak ontwikkeld voor het proces van de gebiedsgerichte transformatieopgave van het verspreid liggend glas in niet duurzame glastuinbouwgebieden. Als procesbegeleider heeft hij deze opgave ook succesvol kunnen afronden in Oude Leede en is hij nu in een ander gebied aan de slag. In opdracht van de minister van VROM is door hem een inventariserend onderzoek gehouden naar de aanpak van verspreid liggend glas in diverse projecten in Nederland. De afgelopen jaren is hij projectleider voor het saneren van het verspreid glas in Deltapoort gebied.  Tot slot heeft hij het traject begeleidt en de inhoud grotendeels verzorgt voor de toekomstvisie voor het recreatiegebied Hitlandbos, inclusief het perspectief van agrarisch midden gebied.


Enkele relevante projecten:
- Lint Oude Leede; procesbegeleider;
- Glastuinbouwwarmte Koggenland, procesbegeleider;
- Proces Aanpak verspreid glas Katwijkerlaan; procesbegeleider;
- Rapport Iconen Groene Hart, senior adviseur;
- Projectenboek VROM Aanpak verspreid glas, projectbegeleider;
- Toekomstvisie Hitlandbos, procesbegeleider;
- Warmtetransitie Glastuinbouw gemeente Pijnacker-Nootdorp, procesbegeleider;
- Groenontwikkeling Ruyven-Zuidpolder (interim projectleider);
- Opstellen glastuinbouwvisie Deltapoort (projectleider).