X
Wij zijn door het Ondernemersfonds Buitengebied West gevraagd om breed gedragen bottom-up gebiedsproces te begeleiden voor het buitengebied Pijnacker-Nootdorp. Doel hiervan is om een duidelijker antwoord te krijgen op de vraag wat de ambities en visie zijn voor de ontwikkeling van het buitengebied vanuit het gebied zelf.Wij hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij we gestart zijn met een 1e fase om na deze fase te bekijken hoe we verder gaan. Deze eerste fase is een verkennende fase wa...
Read More
27 nov, 2019 | Natuur, Ruimtelijke ontwikkeling |
De gemeente Lansingerland heeft ons gevraagd om ondersteuning te bieden voor de procesmatige en inhoudelijke invulling van het beleidskader biomassa / houtstook ten behoeve van de Energietransitie in de gemeente Lansingerland. De gemeente wil voor deze opgave graag een beleidskader hebben om initiatieven te kunnen beoordelen. Deze beleidsnotities moeten participatief tot stand komen.Daarvoor is Matthijs in gesprek gegaan met medewerkers van de gemeente en heeft hij stakeholdersbijeenkomsten geho...
Read More
11 nov, 2019 | Duurzaamheid |
In het kader van de Energietransitie zijn wij door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om de procesbegeleiding op ons genomen in dit traject. Het is onze taak om de coördinatie en begeleiding van het lopende traject en een aantal deelproducten op ons te nemen, zoals een aantal factsheets, een participatieplan, gebiedsvisies en het Energietransitieplan. De Energietransitie is een van de majeure opgaven in de ge-meente, maar staat zeer zeker niet los van een aantal andere grote (ruimtelijke) o...
Read More
08 feb, 2019 |
Vanuit de gemeente Midden-Delfland was er vraag naar een onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnevelden in de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden met het oog op de duurzaamheidsambities van de gemeente. Belangrijk daarbij was dat de zonnevelden geen inbreuk vormen op het mooie polderlandschap van Midden-Delfland. Mentink heeft na onderzoek een eindrapport geschreven met daarin een 'zonneveldladder', om s...
Read More
Vanuit de gemeente Midden-Delfland is de vraag naar een energiecoöperatie ontstaan, met als doel om collectieve zonnepanelenprojecten te faciliteren op grote daken binnen de gemeente. De gemeente heeft Mentink Procesmanagement aangesteld om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een dergelijke coöperatie. Inmiddels is 'EnergieC' opgericht en is het bestuur bezig om leden en dakeigenaren bereid te vinden mee te doen in dit project. 
Read More
23 jan, 2019 | Duurzaamheid |
In het kader van de verduurzaming van bedrijventerreinen binnen de gemeente, heeft de gemeente Mentink Procesmanagement aangesteld om dit traject te begeleiden en uit te voeren. Mentink heeft diverse bedrijven op bedrijventerreinen 'de Boezem' en 'Heron' geadviseerd omtrent investeringen in een duurzaam pand en zonnepanelen. Hiertoe hebben we per bedrijf een energiescan verricht, een financiële doorrekening gemaakt en hebben we geholpen bij het indienen van subsidies. Na akk...
Read More
01 okt, 2018 | Duurzaamheid |
De provincie is bezig om een groot aantal taken die niet primair gelieerd zijn aan haar publieke taken over te dragen aan gemeenten of te verzelfstandigen. In de overgangsperiode van een aan de provincie gelieerde organisatie naar een zelfstandige stichting is de directeursfunctie door ons waargenomen. Stichting kavelruil Noord Holland (Sti-vas) is een stichting gericht op agrarische structuurverbetering door middel van vrijwillige kavelruil.
Read More
03 sep, 2018 | Interim |
De gemeente is in samenwerking met het bedrijvenschap Heron bezig om te kijken op welke wijze het bedrijventerrein is te verduurzamen. In dat kader is het doel om dit jaar een zonnepanelenproject te realiseren via de SDE+ regeling. Dit project geeft in-vulling aan de citymarketing deal ‘profileren duurzaam Nootdorp - Heron’. De vraag is aan ons gesteld of wij een aantal bedrijven kunnen ondersteunen en begeleiden in het verwezenlijken van een zonnepanelenproject. Met maatwerkadviezen...
Read More
De Nederlandse Tuinbouw is van wereldklasse. Dit moet we ook uitventen. Met onze kennis kunnen we de wereld blijven voeden. Dit kan alleen als de tuinbouwketen de handen ineen slaat. Alleen kom je er niet. Dit was ook al in 2017 bekend. De gezamenlijke Greenports in Nederland en het Rijk hebben destijds het initiatief genomen voor het opstellen van een ‘road map’ voor de verdere internationalisatie van het Neder-landse tuinbouwcluster. Voor de daartoe ingestelde kerngroep vervulde Me...
Read More
03 sep, 2018 | Greenports | Duurzaamheid |